# 3 - Какво е CPM и как да го използвам в проект?

- CPM се отнася до „Метод на критичния път“.

  • Най-дълъг маршрут от последователни дейности, които трябва да бъдат изпълнени в проект от началото до края, за да се изпълни конкретна задача. - Техника на планиране на проекта. - Анализира прогнозите за времето и помага да се раздели проектът на няколко задачи. - Показва се с помощта на блок-схема.
Източник на изображението: Projectmanager.com

Това е алгоритъм за моделиране на проекти, който помага при следното:

o Зависимости между различните задачи o Времева рамка за изпълнение на задача o Задачи, които трябва да бъдат изпълнени представителство o Проследяване на критичните дейности на проекта o Сравнение между планирано и действително времетраене

Float - Времетраене на времето, с което дадена задача може да бъде забавена, без да предизвиква забавяне в цялостния проект. Това също се нарича "Отпуснато".

Стъпки за създаване на CPM:

o Списък на всички дейности o Определяне на дейностите o Подреждане на дейностите в последователност критичният път o Изчислете дължината на критичния път o Определете пътя на проекта o Актуализирайте диаграмата с напредването на проекта

Източник на изображението: Wikipedia